پرش به مطلب اصلی

راه سوم: اتصال از طریق Proxy (Nginx)

مقدمه

در صورتی که یک سرور مجازی دارید، میتوانید از طریق Nginx بدون نیاز به اسکریپت اتصال لندینگ پیج های خود را به دامنه دلخواهتون متصل کنید.

ثبت دامنه در پنل لندین

ابتدا باید وارد پس از وارد شدن به پنل لندین، از نوار بالا گزینه دامنه ها را انتخاب کنید.

انتخاب گزینه دامنه ها

در صفحه باز شده، بر روی گزینه اضافه کردن کلیک کنید.

انتخاب گزینه اضافه کردن

در این بخش نوع دامنه خود را انتخاب کنید.

انتخاب نوع دامنه

پس از اضافه کردن مشخصات دامنه، در منو اتصال گزینه اتصال از طریق Proxy را انتخاب کنید و گزینه اضافه کردن را انتخاب کنید.

انتخاب نوع اتصال

پیکربندی Nginx برای یک لندینگ پیج

پس از ثبت دامنه در لندین، شما باید پیکربندی Nginx سرور خود را تغییر دهید. برای اتصال به لندین در قسمت server دامنه مورد نظرتون رو به صورت زیر پیکربندی کنید:

server {
listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;
server_name YOUR_NON_LANDIN_DOMAIN;

# Your SSL configuration goes here

location / {
proxy_pass YOUR_LANDING_PAGE_URL;

proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Host YOUR_LANDIN_DOMAIN;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
expires off;
}
}

در این قسمت YOUR_NON_LANDIN_DOMAIN باید دامنه ای باشد که میخواهید به آن لندینگ پیج متصل کنید و YOUR_LANDIN_DOMAIN باید دامنه لندینگ پیج شما و YOUR_LANDING_PAGE_URL باید آدرس لندینگ پیج شما باشد.

برای مثال برای دامنه دلخواه example.com و لندینگ پیج https://example.landin.ir/my_landing_page باید به صورت زیر پیکربندی کنید: (دامنه شما در لندین example.landin.ir می باشد)

server {
listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;
server_name example.com;

# Your SSL configuration goes here

location / {
proxy_pass https://example.landin.ir/my_landing_page;

proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Host example.landin.ir;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
expires off;
}
}

پیکربندی Nginx برای تمام لندینگ پیج ها

برای این کار شما باید به پیکربندی Nginx خودتون برید و در قسمت server دامنه مورد نظرتون رو به صورت زیر پیکربندی کنید:

server {
listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;
server_name YOUR_NON_LANDIN_DOMAIN;

# Your SSL configuration goes here

location / {
proxy_pass YOUR_LANDING_DOMAIN;

proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Host YOUR_LANDIN_DOMAIN;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
expires off;
}
}

در این قسمت YOUR_NON_LANDIN_DOMAIN باید دامنه ای باشد که میخواهید به آن لندینگ پیج متصل کنید و YOUR_LANDIN_DOMAIN باید دامنه لندینگ پیج شما باشد.

برای مثال برای دامنه دلخواه example.com و دامنه لندین example.landin.ir باید به صورت زیر پیکربندی کنید:

server {
listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;
server_name example.com;

# Your SSL configuration goes here

location / {
proxy_pass https://example.landin.ir;

proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Host example.landin.ir;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
expires off;
}
}